تصویب قانون جدید امنیت ترکیه؛ مخالفان می‌گویند همان وضعیت اضطراری است

تصویب قانون جدید امنیت ترکیه؛ مخالفان می‌گویند همان وضعیت اضطراری است

مصوبه پارلمان ترکیه با انتقادهای زیادی روبرو شده. مخالفان آن را ابزاری برای سرکوب خوانده‌اند. مصوبه‌ای که به گفته آنها، تدابیر امنیتی که بعد از کودتای ناموفق دو سال پیش تحت عنوان وضعیت اضطراری به اجرا گذاشته شده بود را حالا به قانون تبدیل کرده. این درحالیست که وضعیت اضطراری هفته پیش لغو شد. ژیار گل گزارش می‌دهد.