ایرانیان بعد از انقلاب مرفه‌تر شده‌اند؟

۴۰ سال پس از انقلاب ۵۷، انقلابی که مبارزه با فاصله طبقاتی شعارش بود، ایران با مشکلات معیشتی جدی دسته و پنجه نرم می‌کند. ایرانیان وضعیت معیشت خود را با پیش از انقلاب مقایسه می‌کنند، و به باور بخشی از آنها مردم در نظام سابق زندگی مرفه‌تری داشته‌اند. پاسخ دشوار است اما بعضی آمارها و داده‌های اقتصادی امکان این مقایسه را فراهم می‌کند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.