بازار آشفته گوشت در ایران

بازار آشفته گوشت در ایران

در ایران، تلاش برای کنترل قیمت افسارگسیخته گوشت ادامه دارد. دولت گفته که برای تنظیم بازار، از پس‌فردا فروش اینترنتی گوشت سهمیه‌ای آغاز می‌شود. این در حالی است که برای خرید گوشت به قیمت دولتی صف‌های طولانی در مراکز توزیع شکل می‌گیرد. مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد.