روز جهانی مقابله با ناقص‌سازی اندام جنسی زنان

روز جهانی مقابله با ناقص‌سازی اندام جنسی زنان

امروز روز جهانی مقابله با ناقص‌سازی اندام جنسی زنان بود. به دلیل ماهیت عمل ناقص‌سازی اندام جنسی زنان، آمار ممکن است درباره شمار قربانیان این عمل دقیق نباشد. سازمان ملل دست‌کم امروز دویست میلیون زن را قربانی این عمل می‌داند. اضافه شدن سالانه چهار میلیون زن به این رقم، نشان می‌دهد که ابعاد عمل ناقص‌سازی هنوز چه اندازه گسترده است. سازمان ملل می‌خواهد عزم جهانی تا سال ۲۰۳۰ این عمل را در جهان متوقف کند. شبنم شعبانی گزارش می دهد.