افزایش ۳۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران

افزایش ۳۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران

با تصویب شورای عالی کار ایران، حداقل دستمزد کارگران، حدود ۳۷ درصد افزایش پیدا کرد. بر این اساس، حداقل حقوق کارگران در سال آینده یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان خواهد بود. کارگران دارای یک فرزند، دو میلیون و کارگرانی که دو فرزند یا بیشتر دارند، دو میلیون و صد هزار تومان دریافت خواهند کرد. طبق قانون کار افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین می‌شود. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.