فهرست تروریستی آمریکا تا چه حد فعالیت اقتصادی سپاه را محدود می‌کند؟

فهرست تروریستی آمریکا تا چه حد فعالیت اقتصادی سپاه را محدود می‌کند؟

قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا احتمالا پیامد اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت. سپاه در سه دهه اخیر به یک کارتل بزرگ اقتصادی تبدیل شده. شرکت‌های پرشمار ایرانی و غیر ایرانی با این ارگان همکاری می‌کنند و محدودیت شدید برای سپاه، به معنای محدودیت تجاری برای آنهاست. سپاه پاسداران تا کجا در اقتصاد ایران نفوذ کرده و بزرگی فعالیت‌های اقتصادی این نهاد چقدر است؟ شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.