پررنگ شدن نقش سیاسی و اجتماعی زنان در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پررنگ شدن نقش سیاسی و اجتماعی زنان در افغانستان

در عمر دوسالۀ حکومت وحدت ملی، چند وزیر زن تعیین شده و ریاست چند سازمان دولتی هم به زنان سپرده شده است. خارج از دنیای سیاست، نقش اجتماعی زنان هم به گفته بعضی فعالان اجتماعی، پر رنگ تر شده است، اسماعیل شهامت گزارش می دهد.