قرار داد ساخت فاز دوم سد کجکی به امضا رسید

قرار داد ساخت فاز دوم سد کجکی به امضا رسید

قرارداد ساخت بخش دوم "سد کجکی" در ولایت جنوبی ناامن هلمند افغانستان با یک شرکت ترکیه ای به امضا رسید. بخش اول این سد را آمریکا در دهه پنجاه میلادی ساخته بود. امنیت این سد در بیش از یک دهه گذشته از بزرگترین دغدغه های نیروهای بین المللی در افغانستان بوده.

اسماعیل شهامت گزارش می دهد.