موسیقی رپ؛ صدایی تازه برای اعتراض زنان افغان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موسیقی رپ؛ صدایی تازه برای اعتراض زنان افغان

زنان در افغانستان اغلب در برابر بدرفتاریها سکوت می‌کنند. اما این روزها صدای اعتراض آنها به شکل‌های مختلف بلند می‌شود. موسیقی رپ هم روش تازه ای برای بیان این اعتراض است. ارشاد هنریار خبرنگار ما در کابل، پای صحبت زیبا حمیدی، از خوانندگان انگشت شمار رپ‌خوان در افغانستان نشسته.