تلاش برای حفظ زبان مادری در همهمه جنگ و ناآرامی در افغانستان

تلاش برای حفظ زبان مادری در همهمه جنگ و ناآرامی در افغانستان

بیست و یکم فوریه روزجهانی زبان مادری است. افغانستان یکی از کشورهای با تنوع زبانی است که در سالهای اخیر، به آموزش و استفاده از زبانهای مختلف فراهم شده ، حتی زبانهایی که جمعیت اندکی به آن گفت وگو می کنند. عالیه رجایی گزارش می دهد.