افغانستان چگونه قیمت‌های بازار را ثابت نگه داشت

افغانستان چگونه قیمت‌های بازار را ثابت نگه داشت

بیش از یک هفته است که پاکستان مرزهای خود با افغانستان را بسته، اما این‌بار برخلاف گذشته، بسته شدن مرزها، تاثیر منفی چندانی روی زندگی افغان‌ها نگذاشته و قیمت مواد اولیه در بازارهای افغانستان تغییر زیادی نکرده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید پاکستان دیگر تنها شریک تجاری برای افغانستان نیست. خبرنگار ما ارشاد هنریار از کابل گزارش می‌دهد.