رد درخواست پناهندگی در آلمان، پناهجوی افغان را به پای خودکشی کشاند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رد درخواست پناهندگی در آلمان، پناهجوی افغان را به پای خودکشی کشاند

پناهجویان افغان در آلمان که تقاضای پناهندگی شان رد شده شرایط سختی دارند. اکتبر سال گذشته بود که دولت های آلمان و افغانستان توافق نامه ای را برای برگرداندن پناهجویان رد شده امضاء کردند. از آن زمان، آلمان ماهی یک هواپیما به کابل می فرستد که مسافران آن اکثرا مردهای مجرد هستند. بامداد اسماعیلی با یکی از آنها صحبت کرده است.