فساد گسترده در سیستم اداری افغانستان

شفافیت بین الملل میگوید افغانستان دارای یکی از فاسدترین سیستمهای ادارای است. دادن و گرفتن رشوه رواج بسیار دارد. در بسیاری موارد اهدای هدیه به کارگزاران پوششی است برای دادن رشوه تا کار راه انداخته شود. هارون نجفی زاده از کابل گزارش میدهد: