فساد گسترده در سیستم اداری افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فساد گسترده در سیستم اداری افغانستان

شفافیت بین الملل میگوید افغانستان دارای یکی از فاسدترین سیستمهای ادارای است. دادن و گرفتن رشوه رواج بسیار دارد. در بسیاری موارد اهدای هدیه به کارگزاران پوششی است برای دادن رشوه تا کار راه انداخته شود. هارون نجفی زاده از کابل گزارش میدهد: