روش مبتکرانه مرد افغان برای رساندن نامه هایش به ارگ ریاست جمهوری

روش مبتکرانه مرد افغان برای رساندن نامه هایش به ارگ ریاست جمهوری

در کابل، یک پیمان‌کار ورشکسته بیش از صد بادبادک به هوا فرستاده؛ به این امید که یکی از آنها در کاخ ریاست جمهوری افغانستان فرود آید. این بادبادک‌ها حاویِ نامه‌ای است که در آن، او برای حل مشکل خود از اشرف غنی کمک خواسته. خبرنگار ما ارشاد هنریار میگوید دیوان‌سالاری پیچیده در افغانستان، دسترسی مردم به مسوولان را دشوار کرده: