زنان افغان در تلویزیونی اختصاصی از بیم‌ها و امیدها  می‌گویند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان افغان در تلویزیونی اختصاصی از بیم‌ها و امیدها می‌گویند

در افغانستان، نخستین شبکه تلویزیونی ویژۀ زنان امروز کارش را آغاز کرد. هدف از راه اندازی تلویزیون "زن" ارتقای سطح آگاهی و توانمندی زنان در افغانستان اعلام شده. افزایش تهدید و خشونت علیه خبرنگاران زن، حضور آنها در رسانه‌های کشور را به شدت کاهش داده. عالیه رجایی خبرنگار ما در کابل می‌گوید ایجاد این شبکه تلویزیونی فرصتی دوباره برای افزایش حضور زنان در رسانه هاست.س