تعلیق معامله دولت افغانستان با شرکت خصوصی توسط مجلس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعلیق معامله دولت افغانستان با شرکت خصوصی توسط مجلس

مجلس افغانستان آنچه را که معاملۀ بی‌سابقۀ دولت با یک شرکت بزرگ خصوصی خوانده شده، معلق کرده. اسناد نشان می‌دهد دولت مقدار زیادی زمین را با 90 درصد تخفیف، در اختیار شرکت اَلَکوزَی قرار داده. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.