معرفی تعدادی از کارمندان شهرداری کابل به دادستانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معرفی تعدادی از کارمندان شهرداری کابل به دادستانی

شهرداری کابل می‌گوید در ماههای اخیر 180 کارمند خود را به اتهام فساد اداری و مالی، به دادستانی معرفی کرده. در میان آنها از کارکنان پایین رتبه تا مدیران ارشد دیده می‌شوند. شهرداری کابل همواره با اتهام فساد اداری روبرو بوده. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد: