حادثه مرگبار دو جوان کابلی در کانتینر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حادثه مرگبار دو جوان کابلی

پلیس کابل تایید کرده دختر و پسر جوانی که در یک کانتینر پنهان شده بودند، یکی به دلیل کمبود اکسیژن درگذشته و دیگری در کماست . هویت این دو نفر فاش نشده است . خبرنگار ما عالیه رجایی از مکروریان کابل گزارش می دهد.