ابهام در نحوه تامین امنیت در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابهام در نحوه تامین امنیت در افغانستان

مهرزاد کهن‌روز نگاهی انداخته به سابقه حملات تروریستی در افغانستان و نقش نیروهای خارجی و افغان در تامین امنیت