انفجارهای پی در پی در کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ انفجارهای پی در پی در کابل

تنها ۳ روز بعد از انفجار بزرگ کابل، امروز ۳ انفجار دیگر در مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان تظاهرات اعتراضی دیروز، تعداد دیگری از مردم را کشت.