تنش میان دولت افغانستان و معترضان به وضعیت امنیتی

تنش میان دولت افغانستان و معترضان به وضعیت امنیتی

سازمان ملل متحد از دولت افغانستان و معترضان به وضعیت امنیتی در کشور خواسته خشونت را با خشونت پاسخ ندهند. در چهار روز اخیر و در دور تازه خشونتها، صد نفر کشته و ۷۰۰ نفر دیگر مجروح شده اند. خبرنگار ما هارون نجفی زاده از روز سوم همایش اعتراضی در کابل گزارش می دهد.