افغانستان به دنبال جذب گردشگران خارجی

افغانستان به دنبال جذب گردشگران خارجی

رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید اگر تهدیدهای امنیتی در کشور تمام شود، افغانستان می‌تواند سالانه از دو تا پنج میلیون گردشگر خارجی پذیرایی کند. آقای غنی در یک نشست علمی گفته لازم است افغانستان به گردشگری به عنوان وسیله ضد تروریسم نگاه کند. دولت برای جذب گردشگران سرمایه گذاری کرده اما ناامنی، از موانع رشد این صنعت در افغانستان. عالیه رجایی گزارش میدهد.