یک مرکز تحقیقاتی از وجود بیش از هزار مکتب خیالی در افغانستان خبر داد

یک مرکز تحقیقاتی از وجود بیش از هزار مکتب خیالی در افغانستان خبر داد

براساس یافته های یک مرکز تحقیقاتی در افغانستان، بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ دهها میلیون دلار در وزارت معارف افغانستان حیف و میل شده. مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک در گزارشی گفته به طلاعات یک هیات حقیقت یاب دولتی دست یافته که نشان می‌دهد این پولها در پروژه‌های مدرسه‌ سازی، پرداخت حقوق آموزگاران خیالی و چاپ کتاب‌های درسی از دست رفته. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.