'یا در مکان‌های مذهبی نیروی امنیتی مستقر کنید یا برای مردم مجوز داشتن اسلحه صادر کنید'

صدها نفر از ساکنان هرات در تظاهراتی از دولت خواسته‌اند تا امنیت مکان‌های مذهبی را تامین کند. شرکت کنندگان این راهپیمایی که همه از ساکنان شیعه و هزاره هرات بودند، گفتند دولت یا در مکان‌های مذهبی نیروی امنیتی مستقر کند یا برای مردم مجوز داشتن اسلحه صادر کند. با نزدیک شدن ماه محرم نگرانی از حمله به گردهمایی‌های مذهبی بالا گرفته است. محمد قاضی‌زاده گزارش می‌دهد.