صدها نفر در افغانستان از استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان حمایت کردند

صدها نفر از ولایت‌های جنوبی افغانستان با تجمع در کابل از استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان حمایت کردند. جنوب افغانستان پایگاه سنتی طالبان به شمار می‌رود. رویارویی نیروهای آمریکایی و طالبان در این مناطق، تبعات سنگینی برای ساکنان جنوب افغانستان داشته. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.