سایه تهدیدهای امنیتی بر جشنواره فیلم مهرگان کابل

سایه تهدیدهای امنیتی بر جشنواره فیلم مهرگان کابل

سومین جشنوارۀ بین االمللی فیلم مهرگان در کابل پایتخت افغانستان پایان یافت. در این جشنواره ۳۵۰ فیلم خارجی و افغان برای رقابت معرفی شده بود اما فیلمسازان خارجی به دلیل تهدیدهای امنیتی به جشنواره نرفتند و تنها آثار سینماگران افغان بررسی شد. کریم حیدری از کابل گزارش می دهد.