سایه تهدیدهای امنیتی بر جشنواره فیلم مهرگان کابل

سومین جشنوارۀ بین االمللی فیلم مهرگان در کابل پایتخت افغانستان پایان یافت. در این جشنواره ۳۵۰ فیلم خارجی و افغان برای رقابت معرفی شده بود اما فیلمسازان خارجی به دلیل تهدیدهای امنیتی به جشنواره نرفتند و تنها آثار سینماگران افغان بررسی شد. کریم حیدری از کابل گزارش می دهد.