داستان چند زن معمولی افغان، چگونه در لندن بر روی صحنه تئاتر رفت؟

داستان چند زن معمولی افغان، چگونه در لندن بر روی صحنه تئاتر رفت؟

این هفته در لندن سه تئاتر کوتاه به روی صحنه نمایش رفت. داستان چند زن معمولی افغان. داستان‌هایی که توسط خبرنگاران زن افغان در رسانه‌های غربی منتشر شده بود. موسسه تئاتر پالیندروم با پروژه‌ای به نام سحراسپیکس یا سحر حرف می‌زند این داستان‌ها را از دل روزنامه‌ها برداشت و به آن‌ها در قالب تئاتر جان داد. ناجیه غلامی به تماشای این تئاترها رفت و با تهیه کنندگان آن به صحبت نشست.