سرگذشت آخرین امیر بخارا

حدود صد سال پیش عالم‌خان منغیت، آخرین امیر بخارا تحت فشار و حملات هوایی ارتش سرخ تخت خود را رها کرد و به افغانستان پناه برد. بدین گونه عمر یک سلطنت ۱۷۰ ساله به پایان رسید. با وجود اینکه امیر عالم‌خان تا پایان عمر خود امید بازیافتن تاج و تختش را رها نکرد و در غربت چشم از جهان بربست.

داریوش رجبیان در چهارمین بخش از رشته‌گزارش‌های «بخارا و امارت بخارا» سراغ برخی از بازماندگان آخرین امیر بخارا را گرفته است.