وضعیت اشتغال زنان در افغانستان

وضعیت اشتغال زنان در افغانستان

کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان گفته که شمار کارمندان زن را در سازمانهای دولتی افزایش می‌دهد. فقط بیست و دو درصد کارمندان در اداره‌های دولتی زن هستند. عالیه رجایی، خبرنگار ما در کابل می‌گوید سنت‌های دست و پاگیر اجتماعی از چالش‌های اصلی راه‌یافتن زنان به اداره‌های دولتی است.