آزاد شدن ۷۵ عضو حزب اسلامی حکمتیار از زندان

آزاد شدن ۷۵ عضو حزب اسلامی حکمتیار از زندان

دولت افغانستان یک گروه هفتاد و پنج نفری از زندانیان حزب اسلامیِ را از زندان آزاد کرده. این سومین گروه از افراد این حزب هستند که براساس یک توافقنامه صلح با دولت آزاد می‌شوند. آزادی این زندانیان، اعتراضات نهادهای مدنی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را به همراه داشته.

.اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد