چهارمین روز اعتصاب صرافان افغان

چهارمین روز اعتصاب صرافان افغان

اعتصاب صرافان افغان در اعتراض به تصویب مقرره جدید بانک مرکزی افغانستان وارد چهارمین روز شد. بر اساس این مقرره، بانک مرکزی برای صرافان مجوز جدید صادر نخواهد کرد. این بانک همچنین صرافان را از جمع‌آوری سپرده‌های مردم و دادن قرض به آنها محروم خواهد کرد. صرافی‌ها در افغانستان در شانزده سال گذشته تقریبا هم‌طراز با بانک‌های خصوصی این کشور فعالیت کرده. اسماعیل شهامت، گزارش می‌دهد.