رتبه چهارم افغانستان از نظر فساد اداری

رتبه چهارم افغانستان از نظر فساد اداری

سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید افغانستان چهارمین کشور جهان از نظر فساد اداری است. اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان پیشتر گفته بود که مبارزه با فساد اداری در این کشور با جدیت دنبال می‌شود و جامعه جهانی از این روند راضی است. در گزارش شفافیت بین الملل، نیوزیلند و دانمارک کمترین فساد اداری را دارند و سومالی بیشترین را. ایران در بین ۱۸۰ کشور در رده ۱۳۰ ام است. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.