عدم دسترسی بیشتر مردم افغانستان به خدمات صحی (بهداشتی)

عدم دسترسی بیشتر مردم افغانستان به خدمات صحی (بهداشتی)

وزارت بهداشت افغانستان می‌گوید مرگ و میر مادران هنگام زایمان؛ به یک چهارم کاهش یافته است. در همین حال، مقام‌های بهداشتی افغانستان گفته‌اند که هنوز حدود هفتاد درصد مردم افغانستان به خدمات صحی (بهداشتی) دسترسی ندارند. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.