#شما؛ مشارکت سیاسی زنان در افغانستان

#شما؛ مشارکت سیاسی زنان در افغانستان

انتخابات شوراهای ولسوالی امسال برای نخستین بار در افغانستان برگزار می‌شود. مطابق قانون ۲۵ درصد کرسی‌ها به زنان اختصاص دارد، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید در حدود یک سوم کل ولسوالی‌ها هیچ زنی برای انتخابات نامزد نشده است. به نظر شما علت شرکت نکردن زنان چیست؟