فرمانده نیروهای بین‌المللی در افغانستان تغییر کرد

فرمانده نیروهای بین‌المللی در افغانستان تغییر کرد

ژنرال جان نیکولسون، فرمانده نیروهای بین‌المللی در افغانستان، جایش را به ژنرال اسکات میلر، فرمانده عملیات‌ ویژه ارتش آمریکا داد. ژنرال میلر، ۵۷ سال دارد. او نهمین ژنرال آمریکایی در هفده سال گذشته است که رهبری جنگ در افغانستان را بدست می‌گیرد. نسرین نوا، خبرنگار ما در کابل می‌گوید که ژنرال میلر در حالی سکان جنگ را بدست می‌گیرد که طالبان به مراتب جسورتر شده است.