کاهش شدید آب‌های زیرزمینی در افغانستان

کاهش شدید آب‌های زیرزمینی در افغانستان

کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی در بعضی شهرهای بزرگ افغانستان به وضعیت بحرانی رسیده است. به گفته دولت سطح آب زیر زمینی در برخی مناطق ۲۲ متر پایین نشسته‌است. خبرنگارمان زمزمه نیازی به سد شاه و عروس در شمال کابل رفته که قرار‌است بخشی از آب آشامیدنی پایتخت را تامین کند. این گزارش را ببینید.