انتخاب نسل جوان افغانستان با نسل پیش چقدر متفاوت است

انتخاب نسل جوان افغانستان با نسل پیش چقدر متفاوت است

کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که از میان بیش از ۸ میلیون ثبت نام کننده برای انتخابات پارلمانی پیش رو، در حدود ۳ میلیون جوانان ۱۸ تا ۲۳ ساله هستند. در سال ۲۰۰۱ زمانی که رژیم طالبان سقوط کرد و نظام جدید پایه ریزی شد، بسیاری از این جوانان خردسال بودند.

زینب آوین، از کابل گزارش می دهد.