"غیبت کارمندان باعث توقف در روند رای‌گیری شده"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"غیبت کارمندان باعث توقف در روند رای‌گیری شده"

قدیر این ویدئو را از مرکز رای‌دهی، مسجد نبی‌ اکرم واقع در شهرک امید سبز فرستاده و می‌گوید:"غیبت کارمندان کمیسیون انتخابات پارلمانی افغانستان باعث توقف در روند رای‌گیری شده است".