چرا انتخابات درشهرغزنی برگزار نشد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.