آلبوم عکس؛ مشتاقان انتخابات افغانستان

حق نشر عکس Social media
Image caption مادری خوشحال از رای دادن در کابل
Image caption "برای وطن رای می‌دهم" رای‌دهنده ۸۰ ساله در کابل
Image caption یک محل رای گیری در کابل
حق نشر عکس Social media
Image caption سه رای دهنده
Image caption مردم ممکن است برای رای دادن جانشان را از دست دهند
حق نشر عکس AFP
Image caption یک رای دهنده کهن سال
Image caption رای دهنده در هرات: رای دادن افتخار است
حق نشر عکس Social media
Image caption رضا چهاربار برای رای دادن مراجعه می‌کند، اما بایومتریک نمی‌تواند انگشتان تَرَک‌خورده کارگری‌اش را شناسایی کند. تا این‌که بار پنجم تمام انگشتانش را ریگمال (سنباده) زده و رای می‌دهد
حق نشر عکس Socila media
Image caption برای مشارکت در انتخابات تواناست