اتهام آزارعلیه اعضای تیم ملی زنان افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتهام آزارعلیه اعضای تیم ملی زنان افغانستان

فیفا می گوید، ادعاهای مربوط به اذیت و آزار زنان عضو تیم ملی فوتبال افغانستان را بررسی می کند. برخی از این زنان می گویند که از سوی اعضای مرد فدراسیون مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند. ادعایی که فدراسیون فوتبال افغانستان تکذیب کرده است. فیفا گفته زمانی که حقیقت مشخص شد، اقدامات لازم را انجام می دهد.

علی حسینی از کابل گزارش می دهد.