مشارکت زنان معمار افغان در بازسازی کشورشان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشارکت زنان معمار افغان در بازسازی کشورشان

در دو سال اخیر بیش از ۲۴۰۰ دختر در رشته‌های مختلف مهندسی از دانشگاه‌های افغانستان فارغ‌التحصیل شدند. تعداد دختران دانشجوی معماری، همیشه کمتر از پسران بوده؛ اما در این اواخر دختران فارغ التحصیل این رشته، توانستند در کابل فرصت‌های شغلی مناسبی بدست آورند.

نسرین نوا، خبرنگار ما در کابل با شماری از این معماران صحبت کرده است.