دولت افغانستان: نگران خروج آمریکایی‌ها نیستیم

دولت افغانستان: نگران خروج آمریکایی‌ها نیستیم

به گزارش رسانه‌های آمریکا کاخ سفید از وزارت دفاع خواسته تا گزینه‌های موجود برای خروج همه یا بخش قابل‌توجهی از نیروهای آمریکایی از افغانستان را بررسی کند. در حال حاضر امریکا در افغانستان ۱۴هزار سرباز دارد. دولت افغانستان گفته خروج نیروهای خارجی بر روند تامین امنیت افغانستان تاثیر نخواهد داشت.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.