حمله به دو ساختمان دولتی در کابل ۲۵ کشته به جا گذاشت

حمله افراد مسلح به دو ساختمان دولتی در مرکز کابل ۲۵ کشته و ۲۰ زخمی به جا گذاشت. حمله با پنج انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت فواید عامه آغاز شد و بعد گروهی از مردان مسلح وارد ساختمان این وزارتخانه و یک ساختمان دیگر شدند. تیراندازی میان مهاجمان و مأموران امنیتی در این دو ساختمان ساعت ها ادامه داشت.

خلیل نوری از کابل گزارش می دهد.