تفاهم‌نامه جدید در افغانستان؛ دفاع از حق مریض و دکتر

تفاهم‌نامه جدید در افغانستان؛ دفاع از حق مریض و دکتر

تفاهم‌نامه رسیدگی به شکایات و تخلفات پزشکی امروز میان وزات بهداشت و دادستانی کل افغانستان به امضا رسید. هدف از امضای این تفاهم‌نامه، بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و دفاع از حق مریض و دکتر خوانده شده است. این تفاهم‌نامه با در نظر گرفتن قانون بهداشت و شورای پزشکی افغانستان تهیه شده است.

نسرین نوا، خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد