مردی 30 سال است اخبار رادیو بی بی سی را ضبط می کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردی ۳۰ سال است اخبار رادیو بی‌بی‌سی را ضبط می کند

مردی در قندهار سی‌سال است که برنامه‌های خبری رادیوی بی‌بی‌سی را ضبط می‌کند. ضبط خبر بیشتر از شرکت در مراسم عروسی دخترش برایش مهم بوده است. او این مدت حدود پنج هزار نوار صرف ضبط خبر کرده و صدها دستگاه ضبط را از کار انداخته است. او با خودش عهد بسته که تا صلح در افغانستان برقرار نشود، به این کار ادامه دهد.

ارشاد هنریار گزارش می‌دهد.