تبدیل مساجد مسلمانان چین به ویرانه به نام مبارزه با افراط‌گرایی

بی بی سی در استان سین کیانگ چین به مراکز امنی دسترسی پیدا کرده که بیش از یک میلیون مسلمان در آنها نگهداری می شوند. مقام های دولتی سعی می کنند این اتهام را رد کنند که به نام مبارزه با افراط گرایی، عقاید دینی را از بین می برند. جان سادورث، خبرنگار بی بی سی در چین، گزارش می دهد.