استقلال افغانستان چگونه بدست آمد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استقلال افغانستان چگونه بدست آمد؟

افغانستان این روزها سالگرد صدسالگی استقلال این کشور از بریتانیا را تجلیل می‌کند. این استقلال در پی حمله امان‌الله پادشاه نوگرای افغانستان و وقوع جنگ سوم افغانستان و بریتانیا بدست آمد. در نخستین گزارش از سلسله ‌گزارش‌های صدسالگی استقلال افغانستان، ضیا شهریار نگاهی کرده به این جنگ و رهبری امان‌الله خان.

موضوعات مرتبط