سال خدمات پستی در افغانستان150
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۵۰سال خدمات پستی در افغانستان

اداره پست افغانستان حدود یک و نیم قرن پیشینه دارد. امسال قرار است که مدرن سازی خدمات پستی گسترش پیدا کند. خبرنگار ما رویین رهنوش در کابل می‌گوید ۴۶۳ پستخانه و ۳۵ هزار صندوق پستی در کل کشور فعال است اما استفاده از خدمات پستی فراگیر نیست.