جنجال ورود به مرکز اطلاعات کامپیوتری انتخابات افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنجال ورود به مرکز اطلاعات کامپیوتری انتخابات افغانستان

بعد از دو روز وقفه و جنجال بر سر آنچه ورود مشکوک افراد به مرکز اطلاعات کامپیوتری کمیسیون انتخابات خوانده شده، روند انتقال اطلاعات دستگاه های بایومتریک یا همان شمارش آرا از سرگرفته شد. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می گوید این مرکز با توافق آنها و به منظور تحقیقات بیشتر باز شده‌است. کمیسیون انتخابات هم تائید کرده که هیاتی برای تحقیق تعیین شده تا موضوع شکسته شدن قفل ورودی ساختمان این مرکز را بررسی کند.

نسرین نوا گزارش می‌دهد.